Giới Thiệu

14/7/2019 - Chúa nhật 15 TN - năm C
(Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37)
Các bài suy niệm Lời Chúa

15/7/2019 - Thứ Hai - Thánh Bonaventura, GM, TS

16/7/2019 - Thứ Ba - Đức Mẹ núi Camêlô
17/7/2019 - Thứ Tư
18/7/2019
 - Thứ Năm
19/7/2019 - Thứ Sáu

20/7/2019 - Thứ Bảy - Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo

21/7/2019 - Chúa nhật 16 TN - năm C
(St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42)
Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip