Giới Thiệu

15/10/2017 - Chúa nhật XXVIII Thường niên - Năm A
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa

1610/2017 - Thứ Hai - T. Margarita Alacoque, trinh nữ

17/10/2017 - Thứ Ba - T. Ignatiô Antiôchia, GM, tử đạo

18/10/2017 - Thứ Tư - T. Luca, tác giả sách Tin Mừng

19/10/2017 - Thứ Năm - T. Gioan Brêbeuf, linh mục

20/10/2017 - Thứ Sáu

21/10/2017 - Thứ Bảy

22/10/2017 - CHÚA NHẬT XXIX Thường niên - Năm A

Videos clip