Giới Thiệu

20/05/2018 - Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống - Năm B
Xem
Phụng vụ Lời Chúa Nghe audio bài giảng
Học hỏi Phúc Âm
Suy niệm Lời Chúa
LC giờ kinh gia đình

21/05/2018 - Thứ Hai - Tuần 7 Thường niên, TV tuần 3

Lúc 17g00: Thánh lễ truyền chức phó tế

22/05/2018 - Thứ Ba

23/05/2018 - Thứ Tư

24/05/2018 - Thứ Năm

25/05/2018 - Thứ Sáu

26/05/2018 - Thứ Bảy

27/05/2018 - Chúa nhật 8 Thường niên- Chúa Ba Ngôi - Năm B

Videos clip