Giới Thiệu

10/11/2019 - Chúa nhật 32 TN - năm C
(2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20, 27-38) - suy niệm Lời Chúa

11/11/2019 - Thứ Hai
-
19g30: Bầu cử BĐH giáo họ Mông Triệu
12/11/2019 - Thứ Ba - 19g30: Bầu cử BĐH giáo họ CT Tử Đạo
13/11/2019 - Thứ Tư
- 19g30: Bầu cử BĐH giáo họ Thánh Tâm
14/11/2019
 - Thứ Năm - 19g30: Bầu cử BĐH giáo họ Thánh Giuse
15/11/2019 - Thứ Sáu - 19g30: Bầu cử BĐH giáo họ Khánh Khê
16/11/2019 - Thứ Bảy - 19g30: Bầu cử BĐH giáo họ Thánh Gia

17/11/2019 - Chúa nhật 33 TN - năm C
Bổn mạng giáo họ Các Thánh Tử Đạo

(Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19) - Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip