Giới Thiệu

04/4/2021 - MỪNG CHÚA PHỤC SINH
(Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9) - Suy niệm LC

05/4/2021 - Thứ Hai - Tuần Bát Nhật Phục Sinh

06/4/2021 - Thứ Ba - Tuần Bát Nhật Phục Sinh
07/4/2021 - Thứ Tư
- Tuần Bát Nhật Phục Sinh
08/4/2021 - Thứ Năm - Tuần Bát Nhật Phục Sinh
09/4/2021 - Thứ Sáu - Tuần Bát Nhật Phục Sinh
10/4/2021
- Thứ Bảy - Tuần Bát Nhật Phục Sinh

01/4/2021 - CN II PS - KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
(Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20, 19-31) -
Suy niệm LC 

Videos clip