Giới Thiệu

21/4/2019 - Mừng Chúa Phục Sinh - Năm C

Xem Phụng vụ Lời Chúa;  Nghe audio bài giảng

Học hỏi Phúc Âm; Suy niệm Lời Chúa

22/4/2019 - Thứ Hai; Tuần Bát Nhật Phục Sinh
23/4/2019 - Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh
24/4/2019 - Thứ Tư; Tuần Bát Nhật Phục Sinh
25/4/2019 - Thứ Năm; Tuần Bát Nhật Phục Sinh
26/4/2019 - Thứ Sáu; Tuần Bát Nhật Phục Sinh
27/4/2019 - Thứ Bảy;
 Tuần Bát Nhật Phục Sinh

28/04/2019 - Chúa nhật II Phục Sinh - năm C
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót

(Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-16; Ga 20,19-31)

Videos clip