Giới Thiệu

05/04/2020 - Chúa nhật Lễ Lá - năm A
(Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27.66) -
Các bài suy niệm Lời Chúa
06/04/2020 - Thứ Hai - Tuần Thánh
07/04/2020 - Thứ Ba - Tuần Thánh
08/04/2020 - Thứ Tư
- Tuần Thánh
09/04/2020
- Thứ Năm - Thánh lễ Tiệc Ly
10/04/2020 - Thứ Sáu - Tưởng niệm cuộc Thương khó Chúa
11/04/2020 - Thứ Bảy - Vọng Phục sinh
12/04/2020 - Mừng Chúa Phục sinh - năm A
(Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9) - Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip