Giới Thiệu

26/01/2020 - Chúa nhật III Thường niên - năm A; Mùng Hai Tết
(Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23) - Các bài suy niệm Lời Chúa

27/01/2020 - Thứ Hai
- Mùng Ba Tết - Thánh hóa công ăn việc làm
28/01/2020 - Thứ Ba - Thánh Tôma Aquinô, LM, tiến sĩ
29/01/2020 - Thứ Tư

30/01/2020
- Thứ Năm
31/01/2020 - Thứ Sáu
- Thánh Gioan Bosco, linh mục
01/02/2020 - Thứ Bảy

02/02/2020 - Chúa nhật IV TN - năm A;
Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh

(Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40) - Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip