Giới Thiệu

08/9/2019 - Chúa nhật 23 TN - năm C
(Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33)) - Các bài suy niệm LC

09/9/2019 - Thứ Hai - Thánh Phêrô Claver, linh mục
10/9/2019 - Thứ Ba
11/9/2019 - Thứ Tư

12/9/2019
 - Thứ Năm - Danh Thánh Đức Maria
13/9/2019 - Thứ Sáu
- Thánh Gioan kim khẩu, GM, TS
                   12g: Lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima
14/9/2019 - Thứ Bảy - Suy tôn Thánh giá

15/9/2019 - Chúa nhật 24 TN - năm C
(Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32) - Các bài suy niệm Lời Chúa

Videos clip