Giới Thiệu

04/10/2020 - CN XXVII THƯỜNG NIÊN - Năm A
Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi

(Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43) - Suy niệm Lời Chúa

05/10/2020 - Thứ Hai
06/10/2020 - Thứ Ba - Thánh Brunô, linh mục
07/10/2020 - Thứ Tư
- Đức Mẹ Mân Côi (N)
08/10/2020 - Thứ Năm
09/10/2020 - Thứ Sáu - Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục
10/08/2020
- Thứ Bảy

11/10/2020 - CN XXVIII THƯỜNG NIÊN - Năm A
(Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20;Mt 22,1-14) - Suy niệm Lời Chúa

Videos clip