Giới Thiệu

17/02/2019 - Chúa nhật 6 TN - năm C

Xem Phụng vụ Lời Chúa  Nghe audio bài giảng

Học hỏi Phúc Âm; Suy niệm Lời Chúa

18/02/2019 - Thứ Hai
19/02/2019 - Thứ Ba
20/02/2019 - Thứ Tư
21/02/2019
 - Thứ Năm - Thánh Phêrô Đamianô, GM, TS
22/02/2019 - Thứ Sáu - Lập tông tòa Thánh Phêrô 
23/02/2019 - Thứ Bảy - Thánh Pôrlycarpô, GM, tử đạo
23/02/2019 - Thứ Bảy

24/02/2019 - Chúa nhật 7 Thường niên - năm C

(Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26)

Videos clip