MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Đặc Ân Thánh Phao-lô và đặc ân Thánh Phê-rô

Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn giải thích về việc chuẩn Hôn nhân hưởng nhờ Đăc ân Thánh Phaolô và đặc ân Thánh Phrô.

Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn giải thích về việc chuẩn Hôn nhân hưởng nhờ Đăc ân Thánh Phaolô và đặc ân Thánh Phrô.