MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội 9.2019

Sáng Chúa nhật 22.9.2019, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã ban bí tích Khai tâm cho 1 dự tòng:

DANH SÁCH 9 DỰ TÒNG LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH BÍ TÍCH KHAI TÂM


1/ MATTA HỨA LỆ GIANG

        Sinh ngày 24.9.1996

        Con Ông: Hứa Văn Thu

        Và Bà: Chu Thị Hợp