MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội Dự tòng tháng 09.2019

Trong Thánh lễ chiều Chúa nhật 29.9.2019,, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã ban bí tích Khai tâm cho 9 dự tòng; ban bí tích Thêm sức và Thánh Thể cho 1 thanh nữ.

DANH SÁCH 9 DỰ TÒNG LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH BÍ TÍCH KHAI TÂM


 

1/ PHANXICÔ XAVI Ê THÁI DOÃN HÙNG

        Sinh ngày 20.5.1977

        Con Ông: Thái Doãn Thảo

        Và Bà: Thái Thị Mão

 

2/ PHÊRÔ KIÊN HOÀNG DU

        Sinh năm 1993

        Con Ông: Kiên Thuận

        Và Bà: Tăng Thị Thân

 

3/ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC MINH DUY

        Sinh ngày 09.01.2003

        Con Bà: Isave Phạm Mỹ Anh

 

4/ PHÊRÔ MẠCH TRÍ QUÂN

        Sinh ngày 05.8.1993

        Con Ông: Mạch Tô Tứ

        Và Bà: Lây Vòng Mùi

 

5/ PHAOLÔ TRẦN XUÂN THIỆN

        Sinh ngày 08.4.1994

        Con Ông: Trần Xuân Thành

        Và Bà: Trương Thị Xít

 

6/ CECILIA NGUYỄN THỊ HOÀNG UYÊN

        Sinh ngày 26.11.1991

        Con Ông: Nguyễn Hoàng Tuấn

        Và Bà: Lê Thị Ngọc Hương

 

7/ MARIA TRẦN THỊ NGÂN THẢO

        Sinh ngày 02.4.1994

        Con Ông: Trần Văn Long

        Và Bà: Tô Kim Thu

 

8/ MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

        Sinh ngày 25.12.2001

        Con Ông: Nguyễn Văn Vững

        Và Bà: Phạm Thị Kim Cúc

 

9/ LUCIA NGUYỄN HOÀNG LAN

        Sinh ngày 25.9.1996

        Con Ông: Nguyễn Minh Hoàng Khánh

        Và Bà: Nguyễn Thị Vi Hòa

 

DANH SÁCH 1 THANH NỮ

 DỰ TÒNG LÃNH NHẬN

 

01/ GIUSE TRƯƠNG HOÀNG NGUYÊN

        Sinh ngày 02.9.1991

        Con Ông: Tôma Trương Văn Tâm

        Và Bà: Anna Hoàng Thị Yến