MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 01 năm 2018

Trong tháng 12.2017 và đầu tháng 01.2018, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 2 dự tòng và 4 trẻ em, gồm:

A/ Rửa tội dự tòng

Ngày 10.12.2017, cha Anrê Nguyễn Xuân Thoại đã rửa tội cho 2 dự tòng:

1/ BÊNAĐÔ NGUYỄN PHÚC NHÃ

        Sinh ngày 23.10.1989, tại Sài Gòn

        Con ông: Nguyễn Chánh Phước

        Và bà: Nguyễn Thị Loan

2/ MARIA DƯƠNG KIM NGỌC

        Sinh ngày 02.10.1977

        Con ông: Dương Văn Em

        Và bà: Nguyễn Kim Liên

 

B/ Rửa tội thiếu nhi

Chúa nhật 07.01.2018, sau Thánh lễ thứ 3, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 4 thiếu nhi:

 

1/ MARIA ĐINH NHẬT MINH ANH

        Sinh ngày 10.12.2017 tại Sài Gòn

        Con ông: Giuse Đinh Nhật Sang

        Và bà: Maria Đỗ Thị Thiên An

 

2/ LUCA NGUYỄN VĂN THIÊN PHÚC

        Sinh ngày 08.12.19817, tại Sài Gòn

        Con ông: Luca Nguyễn Văn Hòa

        Và bà: Anna Trần Phạm Thanh Thảo

 

3/ MARTINÔ NGUYỄN VIỆT PHÚC THỊNH

        Sinh ngày 03.11.19817, tại Sài Gòn

        Con ông: Nguyễn Việt Thắng

        Và bà: Cecilia Huỳnh Thị Bảo Ngọc

 

4/ ANNA NGUYỄN KIM THIÊN Ý

        Sinh ngày 15.11.19817, tại Sài Gòn

        Con ông: Vinhsơn Liêm Nguyễn Thành Phú

        Và bà: Maria Nguyễn Thị Tú Uyên