MỤC VỤ GIA ĐÌNH & CÁC LỚP GIÁO LÝ

Giáo xứ Hà Nội: Rửa tội tháng 04.2017

Trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2017, giáo xứ Hà Nội đã rửa tội cho 3 trẻ em và 01 dự tòng, gồm:

DANH SÁCH LÃNH NHẬN

BÍ TÍCH RỬA TỘI THÁNG 3/2017


A/ Ngày 05.3.2017, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho hai cháu thiếu nhi gồm:

 

1/ ĐAMINH SAVIO NGUYỄN TRẦN ĐỨC TRÍ

        Sinh ngày 17.8.2016

        Con Ông: Giuse Nguyễn Đăng Khoa

        Và Bà: Anna Trần Thị Ngọc Bích

 

2/ ANTÔN TRẦN LÂM

        Sinh ngày 12.01.2017

        Con Ông: Antôn Trần Lý Công Minh

        Và Bà: Maria Đỗ Thị Ngọc Thảo

 

B/ Ngày 26.3.2017, cha phó Giuse Phùng Văn Thông Minh đã rửa tội cho 1 dự tòng gồm:

 

1/ ĐAMINH LƯỜNG XUÂN KIÊN

        Sinh ngày 14.3.2089

        Con Ông: Lường Văn Kết

        Và Bà: Phạm Thị Quế

 

C/ Sáng Chúa nhật 02-48-2017, sau Thánh lễ thứ 3 dành cho thiếu nhi, cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã rửa tội cho 1 cháu thiếu nhi:

 

1/ GIUSE PHẠM GIA KHÁNH

        Sinh ngày 23.01.2017

        Con Ông: Phêrô Phạm Ngọc Tâm

        Và Bà: Maria Vương Ngọc Diễm Lan