SINH HOẠT GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

Tân Ban điều hành giáo họ Mông Triệu

Lúc 19g30 ngày 11.11.2019, bà con giáo họ đã tiến hành bầu Ban điều hành giáo họ.

Văn Chiến & Nguyễn Đức

 

Tổng số người tham dự là 33 người.

 

Kết quả bầu cử:

 

1/ Trùm chánh: Ông Antôn Vũ Hân

 

2/ Trùm phó: Bà Maria Nguyễn Thị Tuyết Nga

 

 (Mời xem hình)