THÁNH KINH 100 TUẦN

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng. (Nguồn: WHĐ)

Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, thì Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

 

Mời nghe audio tại đây